En god skoledag handler også om at have det godt

Kan du forestille dig en skolegang, der udelukkende fokuserer på det faglige? Nej, vel.

Det handler i høj grad også om at have det godt og have et godt forhold til sine klassekammerater og sine lærere og pædagoger. Høj trivsel er nemlig en vigtig forudsætning for faglig og social læring. Derfor har alle folkeskoler i Kolding Kommune en klar strategi mod mobning og digital mobning.

Og skolernes indsats gør en forskel. Den nationale trivselsmåling, som foretages hvert år blandt landets folkeskoleelever, viser, at Kolding er en af de kommuner i landet, hvor folkeskoleeleverne trives allerbedst.

Elevernes trivsel inddeles i fem kategorier, og i alle kategorier ligger Kolding Kommunes folkeskoler over landsgennemsnit. Under videoen kan du læse mere om målingen, der kun refererer til elever i 4.-9. klasse.

Læs mere under videoen

Se her hvordan en folkeskole i Kolding Kommune arbejder med trivsel blandt eleverne

Social trivsel 
Eleverne er blevet spurgt til deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet samt tryghed og mobning.
Kolding Kommunes folkeskoleelever ligger her over landsgennemsnittet.

Faglig trivsel
I denne del af målingen er eleverne blevet spurgt til deres vurdering af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
Også her ligger Kolding Kommunes folkeskoleelever over landsgennemsnittet, og har gjort det siden den første trivselsmåling blev lavet første gange i skoleåret 2014/15.

Ro & orden
Ro og orden er en vigtig forudsætning for god læring og god trivsel. Her vurderer eleverne deres oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse. Kolding Kommunes folkeskoleelever ligger over landsgennemsnittet, og har gjort det siden den første trivselsmåling blev lavet første gang i skoleåret 2014/215.

Støtte og inspiration
Det er vigtigt, at lærere tager elever i hånden og guider dem. Denne del af målingen ser på elevernes oplevelse af motivation og selvbestemmelse samt lærerens hjælp og støtte. Igen ligger Kolding Kommunes folkeskoler over landsgennemsnittet.

Generel trivsel:
En samlet indikator bestående af de spørgsmål, som indgår i de fire differentierede indikatorer  (’social trivsel’,  ‘faglig trivsel’, ’støtte og inspiration i undervisningen’ samt ’ro og orden’) for 4.-9. klassetrin. Også her ligger folkeskolerne i Kolding Kommune over landsgennemsnittet.

Elevfravær
Trivsel og fravær hænger ofte tæt sammen. Elevers fravær giver nemlig et vigtigt fingerpeg om, hvordan eleverne trives. Hvis en elev har bekymrende meget fravær, kan det være tegn på dårlig trivsel. Derfor holder Kolding Kommune et skarpt øje med, hvor meget fravær folkeskoleeleverne har.

Tal viser, at Koldings folkeskoleelever samlet set har lavere fravær end landsgennemsnittet. I Kolding Kommune udgjorde det gennemsnitlige elevfravær for skoleåret 2017/18 for folkeskoleelever 5% pr. elev. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 6% pr. elev. 

Vil du vide mere om din lokale folkeskole?
Hvis du vil vide, hvordan de enkelte folkeskoler i Kolding Kommune klarer sig, kan du besøge Undervisningsministeriets side her.